ࡱ> R,bbjbjBrBr8  pp8<Al   ]]]UWWWWWW64W-]]]]]W P] U]U л*?sA0 s L]]]]]]]WW]]]]]]] ]]]]]]]]]p : f[SY TNN TyL?es2010191205120N5uz/g^yz/g1001Z2010191205108ze5uz/g^yz/g1001Z20101912051111gsO[5uz/g^yz/g1001Z2009191205102_ZS5uz/g^yz/g1002Z2009191205122Ng!5uz/g^yz/g1002Z2009191205123s傛m5uz/g^yz/g1002Z20101912052230u`5uz/g^yz/g1002Z2009191204123hg{:gYZSOb/g(R+o)^yR+o1002Z2010191204202 _{:gYZSOb/g(R+o)^yR+o1002Z2010191204213m_$n{:gYZSOb/g(R+o)^yR+o1002Z2010191204225s{:gYZSOb/g(R+o)^yR+o1002Z2010191204308 N{:gYZSOb/g(q_Ɖb/g)^yq_Ɖ1001Z2010191204325Nk{:gYZSOb/g(q_Ɖb/g)^yq_Ɖ1001Z2009191204330gn{:gYZSOb/g(q_Ɖb/g)^yq_Ɖ1002Z2010191204417R)Y[{:gYZSOb/g(q_Ɖb/g)^yq_Ɖ1002Z2010191204419u Vy{:gYZSOb/g(q_Ɖb/g)^yq_Ɖ1002Z2010161205121hT[l5uP[FUR(s^7)s^75uFU1001Z2010191206207RVEFUR^yVFU1002Z2010161201130_[^nfVEFUR(VEirAm)s^7VFU1001Z2010161201106NNwZVEFUR(VEirAm)s^7VFU1001Z2010161201202NgtVEFUR(VEirAm)s^7VFU1002Z20101612012030uʃVEFUR(VEirAm)s^7VFU1002Z2010161201208ؚ`jVEFUR(VEirAm)s^7VFU1002Z2010191207118OsOёOi^yOi1001Z2010191207226ssёOi^yOi1002Z2010161202106fgёOi(s^7)s^7ё1001Z20101912142224Tp[^:W%(VET\O)^y%1002Z2010191214208hT^:W%(VET\O)^y%1002Z2010191214224Rh^:W%(VET\O)^y%1002Z2010191214226^^:W%(VET\O)^y%1002Z2010191214228 zP[V^:W%(VET\O)^y%1002Z2010191213125Ayzy5uP[Oo`] zb/g^y5uO1001Z2009190701302Nm  :<@BNPbdf  $ & 8 : < V X ^ ` l n  , . 4 6 R T f h j h~&\hE9)hE9hE9B*KHOJQJ^JaJph,hE9hE9B*KHOJQJ^JaJo(phQ <BPdZkd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 $$1$Ifa$gd6 dfhZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 & : hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6: < X ` n hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd.$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd=$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 hZZZZ $$1$Ifa$gd6kdL$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 . 6 T h hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd[$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6h j hZZZZ $$1$Ifa$gd6kdj$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6j   2 4 8 : V X j l n   6 8 < > Z \ n p r " < > D F V X j l n h~&\hE9)hE9hE9B*KHOJQJ^JaJph,hE9hE9B*KHOJQJ^JaJo(phQ  hZZZZ $$1$Ifa$gd6kdy $$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 4 : X l hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd $$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6l n hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd $$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6  hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd $$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 8 > \ p hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd $$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6p r hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 " > F X l hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6l n hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6n "$8:LNPjlpr$&8:<VX\^fhz|~  h~&\hE9)hE9hE9B*KHOJQJ^JaJph,hE9hE9B*KHOJQJ^JaJo(phQ hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 $:NhZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6NPlrhZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd-$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6&:hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd<$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6:<X^h|hZZZZ $$1$Ifa$gd6kdK$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6|~hZZZZ $$1$Ifa$gd6kdZ$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 hZZZZ $$1$Ifa$gd6kdi$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 (0FZhZZZZ $$1$Ifa$gd6kdx$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 &(.0DFXZ\vx|~.0BDF`bhj~\\ \ \\ \"\<\>\B\D\L\N\`\b\d\~\\\\\\\U h~&\hE9)hE9hE9B*KHOJQJ^JaJph,hE9hE9B*KHOJQJ^JaJo(phPZ\x~hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt60DhZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6DFbjhZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd $$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6\ \ \hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd!$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6oNb/g^yoN1001Z2009190701222hTmoNb/g^yoN1001Z2009190701317YeyoNb/g^yoN1001Z2010190701108"ePoNb/g^yoN1001Z2010190701113ߏvoNb/g^yoN1001Z2010191202129whfOb/g^yO1001Z2010191202115H\Ob/g^yO1001Z2010191215106sׂFURe^ye1001Z2010191215111RsFURe^ye1001Z2010191215117u[NFURe^ye1001Z2010191215120 _[FURe^ye1001Z2010191215139NgTFURe^ye1001Z2010191215122ĞyZFURe^ye1001Z2010191211101ؚhf^(usYr^y1001Z2010191211103Y#k^(usYr^y1001Z2010191211106vNy6q^(usYr^y1001Z2010191211107Y`*t^(usYr^y1001Z2010191211116RUY&O^(usYr^y1001Z2010191211119Ug#k^(usYr^y1001Z2010191211120R\^(usYr^y1001Z2010191211121u3t^(usYr^y1001Z2010191211130Ngm^(usYr^y1001Z2010191211131.t^(usYr^y1001Z   \"\>\D\N\b\hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd"$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6b\d\\\\\hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd#$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6\\\\\\\\\\\\]] ] ]]](]*],]F]H]N]P]X]Z]l]n]p]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^^^ ^"^4^6^8^R^T^Z^\^d^f^x^z^|^^^^^^^^^^^^^^^^,hE9hE9B*KHOJQJ^JaJo(ph h~&\hE9)hE9hE9B*KHOJQJ^JaJphP\\\\\\hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd$$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6\\] ]]*]hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd&$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6*],]H]P]Z]n]hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd'$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6n]p]]]]]hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd,($$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6]]]]]]hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd;)$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6]]^^"^6^hZZZZ $$1$Ifa$gd6kdJ*$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt66^8^T^\^f^z^hZZZZ $$1$Ifa$gd6kdY+$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6z^|^^^^^hZZZZ $$1$Ifa$gd6kdh,$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6^^^^^_hZZZZ $$1$Ifa$gd6kdw-$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6^^____$_&_._0_B_D_F_`_b_f_h_t_v_________________`````4`6`<`>`J`L`^```b`|`~````````````````` aaaa"a$a6a8a:aTaVaZa\ahaja h~&\hE9)hE9hE9B*KHOJQJ^JaJph,hE9hE9B*KHOJQJ^JaJo(phQ___&_0_D_hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd.$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6D_F_b_h_v__hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd/$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6______hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd0$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6____``hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd1$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6``6`>`L```hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd2$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6``b`~````hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd3$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6``````hZZZZ $$1$Ifa$gd6kd4$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6``aa$a8ahZZZZ $$1$Ifa$gd6kd5$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt68a:aVa\aja~ahZZZZ $$1$Ifa$gd6kd6$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6ja|a~aaaaaaaaaaaaaaaaab b bbbbbbbb"b$b*b,bŽhjhUhY9hE9 h~&\hE9)hE9hE9B*KHOJQJ^JaJph,hE9hE9B*KHOJQJ^JaJo(ph ~aaaaaahZZZZ $$1$Ifa$gd6kd 8$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6aaaaa bhZZZZ $$1$Ifa$gd6kd9$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 b bbbbbbb b"b&bhca\a\a\a\gdSgdE9kd+:$$Ifl\K Wf"f8f f t644 lBa]p(yt6 &b(b*b,b6182P:pY9. A!"#$%S $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6 $$If]!vh5"585 5#v"#v8#v #v:V l t6,5"585 59/ / / / Ba]p(yt6j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nHsH tHR`R E9cke $1$a$(CJKHOJQJ_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBi@B 0nfh> S0u w CharCJOJPJQJ^JaJ< < S0u$ 9r G$a$CJaJ>!> S0u CharCJOJPJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!mQtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝzvg53NjHHzZ $ʯI)*E_N&IA!>Ǽ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL "A3>g]dm2iVֵ褽mg  j n \^ja,b '4>Hd: h l p l N:| ZD \b\\\*]n]]]6^z^^_D___`````8a~aa b&b,b !"#$%&()*+,-2356789:;<=?@ABCDEFGIJKL\(# AA@ 0( B S ?H 0(  *FUr.KZw 'E96IV$ajeE6n {SF6Y9 @(```\UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial;[SOSimSun7.{ @CalibriA BCambria Math 1hڳ'۳'22!?!%),.:;>?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[3HX $PE92!xxjybliOh+'0d  , 8DLT\jyb Normal.dotmli4Microsoft Office Word@F#@4:*?@z*?2՜.+,0 X` Lenovo (Beijing) Limited  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkmnopqrstuvwxyz|}~Root Entry F*?Data N:;1Tablel WordDocument8SummaryInformation({DocumentSummaryInformation8CompObju F#Microsoft Office Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q